Podzemní akumulační nádrže – proč mají smysl?

V současné době se i v České republice potýkáme s nepříznivým trendem významného růstu cen energií. Tyto ceny se v konečném důsledku promítají i do zvyšování nákladů na provoz a údržbu nemovitostí. Logicky pak správci, majitelé či provozovatelé nemovitostí hledají způsoby, jak dopad tohoto trendu na své rozpočty zmírnit a náklady na provoz optimalizovat. A to úzce souvisí také s hospodařením s vodou. A to jak pitnou, tak užitkovou. 

Finance, ekologie a dostupnost

Prvním faktorem ve vztahu k vodnímu hospodářství jsou finanční náklady. Nejen obytné nemovitosti, ale i ty užívané k podnikání, musí logicky řešit téma dostupnosti pitné, nebo užitkové vody a její ceny. Ta se přitom i v rámci ČR dost výrazně liší v závislosti na lokalitě a dodavateli. Úprava pitné vody a její distribuce, stejně jako odvod a čištění odpadních vod v čističkách je nákladný proces, který je přímo navázán na ceny energií, jež ho pohání. Ani voda z vlastní studny, nebo vrtu není zadarmo. Na povrch ji musí vytlačit čerpadlo, jehož provoz a údržba také něco stojí. Nemluvě o pořizovacích nákladech vrtu a v případě pitné vody i testování její kvality. 

Druhým faktorem je ekologie a vztah k přírodním zdrojům. Ty jsou z principu omezené a v případě pitné vody doslova vzácné. V kontextu současných změn klimatu je navíc stále více zřejmé, že oproti minulosti budou období sucha častěji nastávat i v oblastech, kde předtím nebyla obvyklá. Různé jedno nebo dvouleté výkyvy hydrologické rovnováhy jsou vždy možné. Důležité je ale sledovat dlouhodobý trend a ten není příznivý. Rok 2021 byl sice na srážky výjimečně vydatný a na mnoha místech konečně doplnil zásoby podzemní vody a zmírnil zhoršující se víceleté sucho. 

Mnoho vlastníků nemovitostí za poslední roky pocítilo, že ani vlastní studna, nebo vrt nejsou zárukou dostupnosti vody za všech okolností. Hladina spodní vody může v závislosti na ročním období výrazně kolísat a není výjimkou, že studna v průběhu horkého léta dočasně zcela vyschne. Nebo vodu v dané lokalitě „stahuje“ soused s nejhlubším vrtem. 

Změny oproti dlouhodobým průměrům v posledních dekádách dnes pozorujeme i v mírném podnebném pásmu střední Evropy. Odpovědné hospodaření s vodou se tak oprávněně dostává do popředí zájmů. Zvládnutí této problematiky, jak v krajině, tak v zastavěných oblastech bude do budoucna prioritou a zcela jistě se stane jednou z nejdůležitějších adaptačních strategií pro soukromé osoby, firmy, obce, města i stát jako celek. 

Užitková a dešťová voda

Zdaleka ne ke všem účelům souvisejícím s provozem nemovitostí je však vždy nutné používat pitnou vodu z vodovodního řadu. Často lze její funkci plnohodnotně nahradit vodou užitkovou. Typicky se jedná o splachování toalet a zavlažování vegetace, mytí aut, případně i praní prádla.

Jedním ze způsobů, jak užitkovou vodu snadno a, z hlediska dlouhodobých nákladů, i relativně levně získávat, je zachytávání a skladování dešťové vody. Tím zdaleka nejčastějším způsobem je svádění vody ze střech a její uskladnění do akumulačních nádrží. 

Akumulační nádrže mohou mít mnoho různých podob odvislých od tvaru konstrukce, materiálu, způsobu, kterým jsou uloženy a samozřejmě od jejich kapacity. Základní dělení je na nádrže podzemní a nadzemní. 

Různé typy nádrží mají své výhody a nevýhody a hodí se pro různé typy použití dle lokálních podmínek. Běžným chalupářským standardem je obyčejný sud, barel, nebo obdobnou nádrž „pod okapem“, ze kterého zkrátka naberete vodu do konve a jdete zalít rostliny ve skleníku. Pro některé uživatele je tento maloobjemový způsob práce s dešťovou vodou plně dostačující. Má však svá proti:

  • objem zachycené vody nebývá dostatečný pro plnohodnotné pokrytí spotřeby v období sucha 
  • ne každý chce mít na zahradě viditelně rozmístěny podobné nádoby
  • voda se v nadzemních nádržích v závislosti na teplotě a dalších klimatických podmínkách relativně rychle kazí 
  • taková soustava záchytných nádob zpravidla neumožňuje rozvod dešťové vody do moderní domácnosti a její použití např. pro splachování toalet 

 

Podzemní nádrže nabízí výrazně elegantnější řešení. A to jak z hlediska estetického, tak funkčního. Pokud jsou umístěny v nezámrzné hloubce, voda v nich má po většinu roku stabilní teplotu. Díky tomu se nekazí a je možné ji využívat dlouhodobě. Nádrž je chráněna před slunečním světlem, což brání škodlivému působení UV záření, které by z dlouhodobého hlediska mohlo mít negativní vliv na životnost nádrže i kvalitu vody v ní. Z podzemní nádrže lze realizovat rozvody jak po zahradě k jejímu zavlažování, tak v domácnosti ke splachování toalet, nebo praní prádla. Celý systém může být navíc plně automatizovaný bez nutnosti manuální obsluhy. 

Pokud je na předmětné budově dešťová voda standardně svedena do kanalizace, poskytují akumulační nádrže navíc ochrannou funkci v případě přívalových dešťů, kdy mohou pomoci předcházet zahlcení kanalizace. To samozřejmě platí pouze za předpokladu, že je v nádrži v danou chvíli dostatečná volná kapacita. 

 

Firma SVODA nabízí široký sortiment kvalitních podzemních akumulačních nádrží v kapacitním rozsahu od 2 m3 do 50 m3. Nádrže jsou vyráběny metodou tzv. rotačního odlévání z granulovaného polyetylenu bez použití recyklátu. Výroba za použití recyklátu je bohužel typická u levnějších nádrží, které mohou být na první pohled zajímavé právě nižší cenou. Ovšem za to zákazník platí i nižší kvalitou a trvanlivostí. Méně kvalitní nádrže z recyklátu mohou už po 5 letech vykazovat známky opotřebení a únavy materiálu. Naproti tomu životnost kvalitních nádrží je minimálně 50 let. Kromě standardních nádrží k akumulaci dešťové vody také nabízíme speciální nádrže pro uchovávání pitné vody. Tyto nádrže jsou atestované pro styk s pitnou vodou a potravinami a vyhovují požadavkům dle příslušného zákona a vyhlášky. 

Výrazná profilace (žebrování) a 10 – 12 mm silná stěna nádrží SVODA zajišťuje pevnost a samonosnost, což významně urychluje a zlevňuje jejich instalaci, jelikož nevyžadují obetonování. Ne vždy je také na daném pozemku dostatek volného prostoru, nebo je z různých důvodů nutné při umístění nádrže hledat kompromisní řešení. V takovém případě poskytují kvalitní nádrže SVODA díky své pevnosti další velkou výhodu. Při správné instalaci obsypáním je možné nádrže přejíždět automobily až do maximální osové hmotností 2,2 tuny. Nádrž tak můžete umístit například pod příjezdovou cestu do garáže.