Powered by Smartsupp

52. výzva MŽP - opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody

Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití – 52. výzva MŽP na Integrované projekty (ITI) v rámci OPŽP 2021–2027

V předchozím článku jsme Vám představili Operační program Životního prostředí 2021-2027 pro veřejnou sféru. V něm jsme shrnuli, jaké jsou oblasti podpory v rámci OPŽP 2021-2027, kdo může o podporu žádat a v jaké výši.

Dnes si představíme 52. výzvu MŽP, která se vztahuje na Integrované projekty (ITI). Integrované územní investice (ITI – Integrated Territorial Investments) představují klíčový prvek regionální politiky, který v programovém období 2021-2027 významně podporuje realizaci integrovaných strategií pro 13 aglomerací a metropolitních oblastí, které byly stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj, viz následující obrázek.

Integrované územní investice 2021-2027

Zdroj: Integrované územní investice v programovém období 2021-2027. Online. In: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. MMR: Územní dimenze. N.d. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/getmedia/6e3eecd3-0e14-45c3-9ff0-29420eb607a8/Vymezeni_ITI_202003.jpg.aspx. [cit. 2023-11-27].

Jaká jsou cílová území?

Alokovaná částka 427 mil. Kč je rozdělena dle následující tabulky pro vybrané ITI aglomerace.

Cílové ITI aglomerace

Alokovaná částka

ITI Brněnské metropolitní oblasti

47 mil. Kč

ITI Jihlavské aglomerace

127 mil. Kč

ITI Liberecké aglomerace

51 mil. Kč

ITI Olomoucké aglomerace

41 mil. Kč

ITI Ostravské metropolitní oblasti

14 mil. Kč

ITI Ústecko – chomutovské aglomerace

19 mil. Kč

ITI Zlínské aglomerace

24 mil. Kč

ITI Hradecko – pardubické aglomerace

40 mil. Kč

ITI Mladoboleslavské aglomerace

40 mil. Kč

ITI Pražské metropolitní oblasti

24 mil. Kč

 

Jaká je výše podpory?

Podporovaná opatření

Výše podpory

Opatření 1.3.1
Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech.

Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou realizace projektů vyplývajících ze studie systému sídelní zeleně, u kterých míra podpory činí max. 90 %.

Opatření 1.3.3
Realizace protipovodňových opatření.

Max. 85 % celkových způsobilých výdajů vyjma typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi s podporou ve výši max. 100 %.

Opatření 1.3.4
Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.

Max. 85 % celkových způsobilých výdajů (vyjma propojených systémů prvků modrozelené infrastruktury s podporou max. 95 %), a hospodaření se srážkovou vodou ze zastavitelných ploch vymezených v územním plánu; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 %.

 

Kdy lze o dotaci žádat?

Žádosti jsou přijímány od 27. 9. 2023 (9 hod) do 30. 9. 2024 (20 hod).

S čím Vám můžeme pomoci?

  • Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci.
  • Připravíme rozpočet.
  • Vyřídíme stavební povolení.
  • Dodáme produkty.
  • Poskytneme poradenství.
  • Zpracujeme vodní audit.

V případě dotazů či zájmu nás kontujte na tel. +420 777 015 735 nebo na emailu tichy@svoda.cz.

 

Více informací o 52. výzvě MŽP zde.

Více informací o ITI v období 2021-2027 zde.

Více informací o OPŽP 2021-2027 a o podpoře pro Zachytávání srážkových a šedých vod v rámci OPŽP 2021-2027 naleznete v předchozím článku.

Zdroje:

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Operační program Životní prostředí. Online. In: 52. výzva – Protipovodňová opatření. N.d. Dostupné z: https://opzp.cz/. [cit. 2023-11-27].

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Územní dimenze. In: Integrované územní investice [online]. n.d. [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/uvod