Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití – výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití – výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

Po skončení předchozího dotačního programu Ministerstva Životního prostředí zaměřeného na veřejný sektor v období 2014-2020, byl spuštěn nový, navazující dotační program pro období 2021-2027. Díky finančním prostředkům poskytnutým Evropským fondem pro regionální rozvoj a Fondem soudržnosti, nabízí program podporu v celkové výši 61 miliard Kč, z toho 14,1 miliard Kč na hospodaření s vodou.

Kdo může o podporu žádat?

 • Obce,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a organizace,
 • vysoké školy, školy a jejich školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Jaké jsou oblasti podpory?

V rámci Opatření 1.3.4 jsou podpořeny následující aktivity – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody včetně jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod. Konkrétněji:

 • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž).
 • Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty.
 • Povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady).
 • Podzemní akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku), včetně vystrojení nádrže technologickým zařízením k vyvedení vody na povrch.
 • Povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které plní více ekosystémových funkcí, tedy nejsou určeny jen na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku).
 • Závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně využívající výhradně akumulovanou srážkovou vodu jako součást projektu na hospodaření s dešťovou vodou (HDV).
 • Systémy decentrálního odvodnění dle principů HDV s charakteristickou sestavou – na začátku zařízení k předčištění srážkové vody filtraci skrz vegetační střechu, půdní filtr (např. průleh) nebo jiný propustný povrch, následná retence se vsakem do podzemí v max. bezpečné míře a s regulovaným odtokem do povrchového toku nebo kanalizace.
 • Systémy modrozelené infrastruktury (MZI), které splňují vyšší kvalitativní úroveň adaptace na změnu klimatu.
 • Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné ve sklonech do 5 %, pokud bude jejich funkce začleněna do decentrálního systému odvodnění dle principů HDV nebo systému MZI.
 • Budování propustných zpevněných povrchů ve sklonech do 5 %, pokud bude jejich funkce začleněna do decentrálního systému odvodnění dle principů HDV nebo systému MZI.
 • Zelené střechy – novostavby a rekonstrukce.
 • Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových a šedých vod v budovách za účelem splachování a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

Jaká je výše podpory?

Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt.

500 000 Kč (bez DPH)

Míra podpory.

85 %

Bonifikace míry podpory pro propojené systémy prvků modrozelené infrastruktury.

95 %

Míra podpory pro projekty zaměřené na vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých
a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Max. 85 %, přesné procento podpory bude určeno na základě výpočtu provedeného prostřednictvím finanční části odborné posudku a zároveň max. 10 mil. Kč

Míra podpory pro projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou ze zastavitelných ploch vymezených v územním plánu, budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody
z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť

30 %

 

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Zpracujeme pro Vás projektovou dokumentaci.
 • Připravíme rozpočet.
 • Vyřídíme stavební povolení.
 • Dodáme produkty.
 • Poskytneme poradenství.
 • Zpracujeme vodní audit.

 V případě dotazů či zájmu nás kontujte na tel. +420 777 015 735 nebo na emailu tichy@svoda.cz.

 

V příštím článku vám představíme již konkrétní výzvu v rámci OPŽP 2021-2027 za měřenou na podporu integrovaných projektů.  52. výzva MŽP – opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití.

 

Více informací o Operačním Programu Životního prostředí 2021-2027 zde.

Více informací o podpoře pro Zachytávání srážkových a šedých vod v rámci OPŽP 2021-2027 zde.

Zdroje:

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Životní prostředí 2014–2020. Online. Programové období 2021–2027. N.d. Dostupné z: https://2014-2020.opzp.cz/. [cit. 2023-11-14].

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Operační program Životní prostředí. Online. 36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití. N.d. Dostupné z: https://opzp.cz/. [cit. 2023-11-14].